Site Overlay

Arbeidspakker

Arbeidspakke 1 – Effektivitet

Arbeidspakke 1, Effektivitet, skal undersøke effekten av ulike digitale psykologiske intervensjoner. Arbeidspakken skal gjennomføre tre kliniske effektstudier:

  • Digital psykologisk intervensjon for ungdommer med angst. Studien vil bli gjennomført i primærhelsetjenesten.
  • Digital psykologisk behandling for voksne med muskel- og skjelettplager. Studien vil bli gjennomført i et privat sykehus.
  • Digital psykologisk behandling for voksne etter kreftbehandling. Studien vil bli gjennomført i spesialisthelsetjenesten.

Gjennomføringen av disse studiene er viktig for å dokumentere effekten og vil bidra til fremtidig innovasjon og verdiskapning. Studiene representerer nye målgrupper og ulike helsetjenester, og representerer dermed nye markeder.

Arbeidspakken er ledet av Tine Nordgreen, Helse Bergen

Arbeidspakke 2 – Kostnad-nytte

Arbeidspakke 2, Kostnad-nytte, skal undersøke hvorvidt digitale psykologiske intervensjoner er kostnadseffektive og på hvilken måte ulike organisatoriske forhold kan influere på kostnadseffektivitet og ikke minst understøtte (eller hindre) en vellykket implementering i helsetjenesten. Arbeidspakken skal gjennomføre tre innovative forskningsstudier som er spesielt knyttet til (1) en evidensbasert digital psykologisk intervensjon for å forebygge svangerskapsdepresjon og gi forbedret livskvalitet (Mamma Mia), og (2) til eMeistring, internettbasert behandling av depresjon og angst. I arbeidspakken skal vi undersøke egenskaper ved ulike tjenestemodeller og etablere et fleksibelt rammeverk for evaluering utover kliniske studier. Målet er fremskaffe verktøy og kunnskap om avkastning på det å investere i digitale løsninger, som igjen kan understøtte beslutningsprosesser og informere dialogen mellom interessenter og virksomheter.

Arbeidspakken er ledet av Vidar Halsteinli, St. Olavs Hospital

Arbeidspakke 3 – Tidlig Metodevurdering

Arbeidspakke 3, Tidlig Metodevurdering, skal forske på hvordan beslutningstakere kan få beslutningsstøtte på et tidlig stadium i innovasjon- eller endringsprosesser. Tidlig metodevurdering evaluerer nye tjenester og teknologi som fortsatt er under utvikling. Innenfor dette rammeverket vil arbeidspakken forske på hvilke metodiske tilnærminger og epidemiologisk design som er nødvendig for å validere tilgjengelige data og vurdere verdien av innovasjon på et tidlig stadium. Arbeidspakken skal gjennomføre tre innovative studier innen tidlig metodevurdering.

  • Studere kasusstudier for å oppnå en dypere forståelse av avhengigheter og utfordringer for det private og offentlige helsevesenet i forhold til å produsere kostnadseffektive helsetjenester.
  • Studere utvikling og implementering av digitalisering av  eksisterende helsetjenester.
  • Videreutvikling av verktøy for tidlig metodevurdering basert på økonomisk simulering og interessent-analyser for å identifisere uoppfylte behov endring. Studere utvikling og implementering av digitalisering av  eksisterende helsetjenester.

Arbeidspakken er ledet av Per Ingvar Olsen, BI

Arbeidspakke 4 – Implementering

Arbeidspakke 4, Implementering, skal undersøke hvilke faktorer som hemmer og fremmer implementering av digitale helsetjenester i primær- og spesialisthelsetjenesten og undersøke effekten av ulike implementeringsstrategier.

Arbeidspakken skal gjennomføre en multisenter studie på effekten av et skreddersydd implementeringsverktøy som er tilpasset norske forhold og senterets mål. Multisenterstudien vil være knyttet til fem ulike lokasjoner.

Arbeidspakken er ledet av Robin Kenter, Helse Bergen